Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Autohandel J.C. van den Berg & Zn B.V.

 

 

Artikel 1.     Algemeen

 

1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing  op alle aanbiedingen en

         overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of opdracht

         van Autohandel J.C van den Berg & Zn B.V. en/of gelieerde

         bedrijven, gevestigd te Woudenberg, hierna te noemen v/d

         Berg.

1.2    De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als

         acceptatie van v/d Berg haar algemene voorwaarden.

1.3    Bijzondere  van de voorwaarden van v/d Berg afwijkende

         bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijke zijn

         overeengekomen.

 

 

Artikel 2.     Aanbiedingen

 

2.1    Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een

         termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na

         deze termijn vervallen is.

2.2    Onze opgave van gewicht, snelheid, brandstof of energieverbruik, etc.

         geschiedt steeds bij benadering, doch zijn voor ons niet bindend.

 

 

Artikel 3.     Overeenkomst

 

3.1    De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van

         werkzaamheden, zijnde transporteren en boeken van verschepingen,

         wordt eerst bindend voor v/d Berg door haar schriftelijke bevestiging.

3.2    Schriftelijke bevestiging gebeurt door het uitreiken van een factuur bij

         volledige betaling of van een kwitantie bij deelbetaling.

3.3    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten en

         gewicht door v/d Berg verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden

         te goeder trouw gegeven.

 

 

Artikel 4.     Prijzen

 

4.1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op

         het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf v/d Berg.

4.2    De door v/d Berg gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting

         (BTW) en andere heffingen die van overheidswege aan haar worden

         opgelegd, tenzij zulks anders is aangegeven.

4.3    Indien na overeenkomst de prijzen van bijvoorbeeld belastingen en

         diensten door derden verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze

         ingevolge reeds bij de aanbetaling te voorziene omstandigheden, zullen

         deze worden doorberekend.

4.4    Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen

         transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te

         verlangen.

4.5    Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht

         zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.6    Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of

         materialen eigendom van v/d Berg, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 5.     Betaling

 

5.1    Betaling dient contant of per bank te geschieden na indiening van de

         nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2    Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van bepaalde

         zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaam-

         heden te betalen (payment in advance), tenzij schriftelijk anders is

         overeengekomen. V/d Berg zal de betreffende zaken niet eerder leveren

         respectievelijke de werkzaamheden verrichten, dan na volledige betaling

         van de factuur.

5.3    V/d Berg is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet

         binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdracht-

         gever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de

         dag van verzending van de facturen.

5.4    V/d Berg is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de

         opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door

         de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten

         van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en

         incassobureau.

5.5    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom     

         vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens

         worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor

         juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat v/d Berg zich heeft

         verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehouden-

         heid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

 

Artikel 6.     Annulering / niet-nakoming / opschorting

 

6.1    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert

         af te nemen, is hij verplicht de door v/d Berg reeds gemaakte kosten te

         vergoeden. Opdrachtgever zal eveneens aan v/d Berg als schadeloos-

         stelling verschuldigd zijn het bedrag dat op de opdracht is aanbetaald.
         Opdrachtgever is voorts verplicht v/d Berg te vrijwaren tegen vorderingen

         van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering

         van de goederen.

6.2    Overminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt

         v/d Berg zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeen-

         komst en/of volledige schadevergoeding te  vorderen.

6.3    Slechts in door v/d Berg te bepalen omstandigheden kan de aanbetaling

         van de geannuleerde opdracht en/of de geweigerde goederen dienen als

         aanbetaling voor een nieuwe opdracht en/of nieuwe goederen.

 6.4    V/d Berg is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder

         rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de

         uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens

         toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:     

-     opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de

 overeenkomst tussen partijen;

-      opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of aangifte

 tot faillietverklaring doet;

-      faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd;

-      het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;

-      een onderhands akkoord wordt aangeboden.

In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar,

zonder dat v/d Berg tot schadevergoeding of garantie gehouden is.

6.5    Het in lid 6.4 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing

         indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet

         binnen zeven dagen naar het oordeel van v/d Berg passende zekerheid

         heeft gesteld.

6.6    Indien opdrachtgever gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft

         met betaling en/of afname is v/d Berg zonder nadere aankondiging

         gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane

         aanbetaling aan v/d Berg vervalt als vergoeding van de door haar geleden

         schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze

         schade minder is.

 

 

Artikel 7.     Levertijd, levering, risico

 

7.1    De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij

         uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de

         opdrachtgever v/d Berg schriftelijk in gebreke te stellen.

7.2    De leveringstermijnen worden vastgesteld in de verwachting dat er geen

         beletselen voor v/d Berg zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden

         ter hand te nemen.

7.3    Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen

         tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het object voor

         zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden. In dergelijke

         gevallen kan v/d Berg stalling en/of opslagkosten aan de opdrachtgever in

         rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief van € 100,00

         per maand.

7.4    Indien de koper, v/d Berg opdracht geeft om voertuigen te verschepen 

         geschiedt de levering FAS, volgens de Incoterms 2010, tenzij

         schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of

         Commerce (ICC), Edition 2010, is overeengekomen.

 

 

Artikel 8.     Uitbesteding werk aan derden

 

8.1    Opdrachtgever machtigt v/d Berg om de opdracht door een door hem aan       

         te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

 

Artikel 9.     Reclame / garantie

 

9.1    Opdrachtgever is verplicht direct na de levering van het werk c.q. de

         goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid

         daarvan, v/d Berg direct mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte te

         brengen. Indien de opdrachtgever niet direct v/d Berg wijst op gebreken,

         die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de

         opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te

         stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

9.2    V/d Berg dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controle-

         ren. Bij overeenstemming zal v/d Berg hetzij een billijke schadevergoeding

         betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen,

         hetzij de geleverde goederen vervangen.

9.3    Door ons geleverde, gebruikte goederen worden door ons niet gegaran-

         deerd, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij bedrog zou kunnen

         worden bewezen of van deze bepaling bij de betrokken transactie uitdruk-

         kelijk wordt afgeweken.

9.4    Voor zover in onze diensten werk van derden is begrepen, zal de garantie

         gelden die deze derden hanteren.

 

 

Artikel 10.   Aansprakelijkheid

 

10.1   V/d Berg is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die

         mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.    overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;

b.    daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten

       dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c.    beschadigingen aan de geleverde zaken te gevolge van mechanische

       en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

d.    enige ander van buiten afkomende oorzaak.

10.2   Indien de opdrachtgever tevens de verscheping van de door hem bij

          v/d Berg gekochte goederen bij v/d Berg regelt, ligt de aansprakelijkheid

          tijdens transport van Woudenberg naar betreffende vertrekhaven /

          bestemming bij v/d Berg. Tijdens de stalling c.q. opslag en na aflevering in

          de door opdrachtgever gekozen vertrekhaven/bestemming 

          ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever.

10.3   Indien de opdrachtgever de verscheping van de door hem bij derden

         gekochte goederen bij v/d Berg regelt, ligt de aansprakelijkheid  

         tijdens transport van Woudenberg naar betreffende vertrekhaven /

         bestemming bij v/d Berg. Tijdens de stalling c.q. opslag en na

         aflevering in de door opdrachtgever gekozen    vertrekhaven/bestemming

         ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever.

10.4   Aansprakelijkheid tijdens de reis van vertrekhaven naar eindbestemming,

         ligt bij de betreffende rederij. De opdracht betreffende de verscheping van

         de door de opdrachtgever gekochte goederen geldt als acceptatie van de

         algemene voorwaarden van de betreffende rederij.

10.5   De verantwoordelijkheid van de meegestuurde goederen in een bij v/d

          Berg gekocht voertuig(en) ligt bij de opdrachtgever. Voor een overzicht

          van de geldende regels voor export van goederen, verwijzen wij naar het

          Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

 

Artikel 11.   Eigendomsvoorbehoud

 

11.1   Zolang v/d Berg geen volledige betaling inzake een overeenkomst van

         partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop

         heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van v/d Berg.

11.2   V/d Berg heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te

         nemen, indien de nalatige odprachtgever zijn verplichtingen niet nakomt,

         indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen,

         in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt

         gelegd.

11.3   Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde

         goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn

         betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Artikel 12.   Retentierecht

 

12.1   V/d Berg heeft  het recht het voertuig c.q. object onder zich te houden

         zolang de schuld niet is betaald. V/d Berg heeft dit retentierecht eveneens

         op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

 

 

Artikel 13.   Overmacht

 

13.1   Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuur-

         rampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in

         het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of

         oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de

         materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij trans-

         port naar v/d Berg of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van

         goederen door leveranciers van v/d Berg, ex- en importverboden, gehele

         of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige        

         overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen

         van vervoer van v/d Berg, dan wel in de middelen van vervoer van

         derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die        

         een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor v/d Berg

         overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q.

         uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op

         schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genaamd kan doen gelden.

         V/d Berg is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te

         zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst

         tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk

         te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.    

 

 

Artikel 14.   Wanprestatie en ontbinding

 

14.1   Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij

         daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling

         vereist is.

14.2   Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal v/d Berg ingeval

         van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te

         schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als

         ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

14.3   De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft v/d Berg eveneens,

         indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard

         of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling        

         heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag

         zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q.

         derden is of wordt overgenomen. In al deze gevallen zullen

         alle vorderingen, die v/d Berg op de opdrachtgever heeft,

         terstond opeisbaar zijn.

 

 

Artikel 15.   Toepasselijk recht / geschillen

 

15.1   Op alle door v/d Berg gesloten overeenkomsten en/of verrichte

         handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze

         overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te

         zijn gesloten.

15.2   Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeen-

         komsten daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde,

         zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van

         v/d Berg, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de

         Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

 

Artikel 16.   Vertalingen

 

16.1   Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en

         er interpretatieverschillen ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de

         tekst in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend.

 

Artikel 17.   Vrijwaring

 

17.1   De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken terzake van eventuele

         door of in de verband met het product, danwel het bezit of gebruik daar-

         van direct of indirect bij derden veroorzaakte schade, hoe en in welke

         vorm dan ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van

         ons jegens de wederpartij, ingevolge het bepaalde in deze algemene

         voorwaarden.

 

17.2   De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van haar en derden

         veroorzaakt door een gebrek in een product, welke mede veroorzaakt is

         door een gedraging van de wederpartij of van haar ondergeschikten,

         waaronder begrepen het vervaardigen of aanpassen door ons van

         producten conform de instructie van onze wederpartij.

 

17.3   Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen van dit

         artikel als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan komt voor

         vergoeding alleen in aanmerking die schade waarvoor wij verzekerd

         zijn en tot het maximum waarvoor wij verzekerd zijn, danwel waar-

         voor wij ons hadden behoren te verzekeren, mede gelet op de terzake

         in de branche geldende gewoonten.